Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Các văn bản của hội thi
Quy chế về tổ chức và hoạt động của ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật

   

Liên hiệp các Hội khoa học
và kỹ thuật Việt Nam
Bộ khoa học và công nghệ
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Trung ương đoàn thanh niên
cộng sản hồ chí minh
Số: 1778/2006/QCLT/LHH/KH&CN/TLĐLĐ-TWĐTNCSHCM
 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=========

 

                          Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2006

Quy chế

Về tổ chức và hoạt động của ban tổ chức
hội thi sáng tạo kỹ thuật

 

Căn cứ vào Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật.

 

Chương I

Quy định chung

 Điều 1: Phạm vi hoạt động và nguyên tắc làm việc của Ban Tổ chức Hội thi

Quy chế này quy định về tổ chức, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Cơ quan thường trực, Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc) trực tiếp tổ chức Hội thi trên phạm vi cả nước. Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức Hội thi cấp bộ, tỉnh) tổ chức Hội thi trong phạm vi bộ, tỉnh.

Nguyên tắc làm việc của Ban Tổ chức Hội thi các cấp: tập trung, dân chủ, công khai và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

 

Điều 2: Các cơ quan tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc

Các cơ quan tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc gồm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

Điều 3: Trụ sở làm việc và kinh phí hoạt động

Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc, bộ, tỉnh được tạo điều kiện về trụ sở làm việc, kinh phí hoạt động, trang thiết bị và những điều kiện cần thiết phục vụ cho Hội thi.

 

Chương II

Tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc

 

Điều 4: Thành lập Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc

4.1. Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc: Do Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thay mặt các cơ quan tổ chức Hội thi ra quyết định thành lập sau khi đã thống nhất ý kiến với các cơ quan tổ chức Hội thi.

4.2. Thành phần Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc: Gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan tổ chức Hội thi (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) và một số bộ, ngành địa phương.

Trưởng Ban Tổ chức Hội thi là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Các Phó trưởng ban là đại diện lãnh đạo các cơ quan tổ chức Hội thi. ủy viên thường trực là đại diện lãnh đạo cơ quan thường trực Hội thi.

 

Điều 5: Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc

5.1. Trực tiếp tổ chức và triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tại các bộ, ngành, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tại các bộ, ngành, tỉnh tổ chức Hội thi; rút kinh nghiệm nhân điển hình ở các bộ, ngành, tỉnh làm tốt, khắc phục, bổ khuyết kịp thời những thiếu sót, lệch lạc để Hội thi đạt kết quả.

5.3. Tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi bằng nhiều hình thức phong phú nhằm cổ vũ, động viên các tác giả, các nhà sáng tạo tiếp tục tham gia Hội thi và nghiên cứu, áp dụng rộng rãi các giải pháp đoạt giải vào sản xuất, đời sống.

5.4. Ban hành, sửa đổi, bổ sung Thể lệ Hội thi toàn quốc phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển khoa học và công nghệ, tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở mỗi thời điểm tổ chức Hội thi.

5.5. Tổ chức tập huấn hàng năm cho Ban Tổ chức Hội thi của bộ, tỉnh về tổ chức Hội thi.

5.6. Thành lập Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo, ban hành các Quy định, Quy chế chấm điểm các giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi toàn quốc.

5.7. Đề xuất cơ cấu giải thưởng, mức thưởng của Hội thi toàn quốc.

5.8. Xét thưởng các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi và đề nghị các cơ quan tổ chức Hội thi khen thưởng.

5.9. Xem xét, giải quyết các khiếu nại của các tổ chức và cá nhân dự thi.

 

Điều 6: Quyền hạn của Trưởng, Phó ban, ủy viên thường trực Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc

6.1. Trưởng Ban thay mặt ban Tổ chức Hội thi toàn quốc lãnh đạo, chỉ đạo Hội thi các cấp; ký quyết định thành lập Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo, Thể lệ Hội thi, quyết định giải thưởng, khen thưởng, kỷ luật, văn bản gửi cấp có thẩm quyền và các văn bản khác có liên quan tới Hội thi toàn quốc. Chủ trì các cuộc họp, hội thảo, triển khai kế hoạch Hội thi, xét giải thưởng các công trình, tác giả đoạt giải, giải quyết khiếu nại của tổ chức và cá nhân tham gia Hội thi toàn quốc, quyết định những vấn đề quan trọng có liên quan tới Hội thi; phê duyệt dự án, quyết toán kinh phí phục vụ cho Hội thi toàn quốc, giao nhiệm vụ cho ủy viên thường trực Hội thi. Được sử dụng con dấu của cơ quan chủ trì tổ chức Hội thi toàn quốc khi thay mặt Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc trong chỉ đạo công tác tổ chức Hội thi.

6.2. Khi Trưởng Ban Tổ chức Hội thi vắng mặt thì uỷ quyền cho Phó trưởng ban thường trực hoặc uỷ viên thường trực Hội thi chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức.

6.3. Các Phó ban Tổ chức Hội thi: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tổ chức Hội thi, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công tuỳ theo cương vị công tác của mỗi Phó trưởng ban, chỉ đạo bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị mình thực hiện tốt nhiệm vụ có liên quan tới Hội thi đối với toàn ngành từ Trung ương tới địa phương.

6.4. Uỷ viên thường trực chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức Hội thi điều hành cơ quan thường trực Hội thi thực hiện các công việc cụ thể liên quan đến Hội thi.

 

Điều 7: Trụ sở làm việc của Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc

Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc làm việc tại cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, số 53 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

Điều 8: Thành lập Ban Thư ký Hội thi toàn quốc

Ban Thư ký Hội thi toàn quốc do Trưởng Ban Tổ chức Hội thi ra quyết định thành lập theo đề nghị của cơ quan thường trực Hội thi gồm: Trưởng ban, một số phó Trưởng ban và các uỷ viên, đại diện lãnh đạo hoặc chuyên viên của các cơ quan tổ chức Hội thi, một số bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Điều 9: Nhiệm vụ của Ban Thư ký Hội thi toàn quốc

Ban Thư ký Hội thi toàn quốc có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc thực hiện triển khai Hội thi theo quy định.

 

Điều 10: Cơ quan thường trực Hội thi toàn quốc

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).

 

Điều 11: Nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội thi toàn quốc

Thực hiện nhiệm vụ do Ban Tổ chức Hội thi quy định: Lập kế hoạch Hội thi, xây dựng Thể lệ Hội thi, tuyên truyền vận động tham gia Hội thi, hướng dẫn, tiếp nhận, phân loại hồ sơ dự thi, tổ chức việc chấm giải, kiểm tra, đôn đốc Hội thi; Tổ chức Lễ phát động, tổng kết trao giải thưởng Hội thi, hội nghị, hội thảo, tổng kết rút kinh nghiệm, tuyên truyền phổ biến áp dụng các giải pháp sáng tạo vào sản xuất và đời  sống: Tổ chức trưng bày, triển lãm các giải pháp sáng tạo ở địa phương, toàn quốc và quốc tế, hướng dẫn đăng ký quyền bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ cho các tác giả dự thi: Huy động kinh phí tài trợ từ các tổ chức, cá nhân phục vụ cho Hội thi; Lập dự toán, quyết toán kinh phí Hội thi; Tập hợp các khiếu nại của tổ chức, cá nhân dự thi (nếu có) trình Ban Tổ chức Hội thi xem xét, giải quyết.

 

Điều 12: Hội đồng giám khảo Hội thi toàn quốc

Hội đồng Giám khảo do Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc thành lập theo đề nghị của cơ quan thường trực Hội thi. Thành phần Giám khảo: gồm các chuyên gia, các nhà khoa học am hiểu các lĩnh vực dự thi.

 

Điều 13: Nhiệm vụ của Hội đồng Giám khảo Hội thi toàn quốc

Nhiệm vụ của Hội đồng Giám khảo Hội thi toàn quốc do Ban Tổ chức Hội thi quy định: Giúp Ban Tổ chức Hội thi trong việc chấm thi, tuyển chọn các giải pháp đề nghị với Ban Tổ chức Hội thi xét trao giải, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Giám khảo với Ban Tổ chức Hội thi; Phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi giải quyết các khiếu nại của tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi (nếu có).

 

Chương III

Tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tại

các bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Điều 14: Thành lập Ban Tổ chức Hội thi cấp bộ, tỉnh

14.1. Đối với Ban Tổ chức Hội thi cấp bộ:

- Ban Tổ chức Hội thi cấp bộ do Bộ trưởng ra quyết định thành lập gồm Trưởng ban, các Phó trưởng ban, Uỷ viên thường trực và các uỷ viên.

Thành phần Ban Tổ chức Hội thi cấp bộ gồm: Đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cơ quan thường trực là Vụ Khoa học và Công nghệ hoặc Công đoàn.

14.2. Đối với Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh:

- Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập gồm Trưởng ban, các Phó trưởng ban, Uỷ viên thường trực và các uỷ viên.

- Thành phần Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh gồm: Đại diện lãnh đạo của UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Sở Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, một số huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và một số ban, ngành hữu quan. Cơ quan thường trực là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh hoặc Sở Khoa học và Công nghệ đảm nhiệm.

- Trưởng Ban Tổ chức Hội thi là đại diện lãnh đạo UBND tỉnh hoặc Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật hoặc Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp đại diện lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban thì Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật hoặc Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Phó trưởng ban thường trực. Tuỳ theo điều kiện, đặc điểm cụ thể, UBND tỉnh ra Quyết định Trưởng ban, Phó trưởng ban thường trực Hội thi.

 

Điều 15: Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội thi cấp bộ, tỉnh

15.1. Tổ chức thực hiện Thể lệ Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc và bộ, tỉnh ban hành.

15.2. Xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra kế hoạch của Hội thi. Phối hợp chặt chẽ với với các cơ quan tổ chức Hội thi, rút kinh nghiệm, nhân điển hình những nơi làm tốt; khắc phục, bổ khuyết kịp thời những thiếu sót, lệch lạc để Hội thi đạt kết quả.

15.3. Trực tiếp tổ chức Hội thi và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về thủ tục hồ sơ dự thi, chấm giải, tuyển chọn các giải pháp để tham gia Hội thi toàn quốc.

15.4. Tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi bằng hiều hình thức phong phú nhằm cổ vũ, động viên các tác giả, các nhà sáng tạo tham gia Hội thi, nghiên cứu, áp dụng rộng rãi các giải pháp sáng tạo vào sản xuất và đời sống.

15.5. Thành lập Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo Hội thi cấp bộ, tỉnh ban hành Quy chế chấm điểm các giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi.

15.6. Xem xét giải quyết các khiếu nại của các tổ chức, cá nhân dự thi (nếu có).

 

Điều 16: Quyền hạn của Trưởng ban, Phó ban, ủy viên thường trực Ban Tổ chức Hội thi cấp bộ, tỉnh

Căn cứ vào quyền hạn quy định tại điều 6 đối với Trưởng ban, Phó ban, ủy viên thường trực Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc, các bộ, tỉnh, quy định cụ theo quyền hạn đối với các chức danh tương tự.

 

Điều 17: Ban Thư ký Hội thi cấp bộ, tỉnh

17.1. Đối với cấp bộ:

Ban Thư ký Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi cấp bộ quyết định thành lập theo đề nghị của Cơ quan thường trực Hội thi gồm: Trưởng ban, Phó trưởng ban và các ủy viên, đại diện lãnh đạo hoặc chuyên viên của các cơ quan tổ chức Hội thi và các cơ quan có liên quan.

17.2. Đối với cấp tỉnh:

Ban Thư ký Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Cơ quan thường trực Hội thi gồm: Trưởng ban, Phó trưởng ban và các ủy viên, đại diện lãnh đạo hoặc chuyên viên của các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi và các sở, ban, ngành, huyện, thị có liên quan.

 

Điều 18: Nhiệm vụ của Ban Thư ký Hội thi cấp bộ, tỉnh

Ban Thư ký Hội thi cấp bộ, tỉnh có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức Hội thi cấp bộ, tỉnh thực hiện triển khai nhiệm vụ Hội thi theo quy định.

 

Điều 19: Cơ quan thường trực Hội thi cấp bộ, tỉnh

19.1. Đối với bộ: Vụ Khoa học và Công nghệ hoặc Công đoàn thuộc Bộ đảm nhiệm.

19.2. Đối với tỉnh: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật hoặc Sở Khoa học và Công nghệ đảm nhiệm.

 

Điều 20: Nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội thi cấp bộ, tỉnh

Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Tổ chức Hội thi quy định: Lập kế hoạch Hội thi, hướng dẫn thực hiện thể lệ Hội thi toàn quốc, bộ, tỉnh; tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi, kiểm tra, đôn đốc Hội thi, hướng dẫn lập, tiếp nhận, phân loại hồ sơ dự thi, tổ chức việc chấm giải, đề nghị Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn các giải pháp tham dự Hội thi toàn quốc; Tổ chức Lễ phát động, tổng kết, trao giải thưởng Hội thi, hội nghị, hội thảo, tổ chức rút kinh nghiệm, tuyên truyền phổ biến áp dụng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Tổ chức trưng bày, triển lãm các giải pháp sáng tạo ở địa phương. Huy động kinh phí tài trợ từ các tổ chức, cá nhân phục vụ cho Hội thi. Lập dự toán, quyết toán kinh phí Hội thi. Tập hợp các khiếu nại của các tổ chức, cá nhân (nếu có) trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

Điều 21: Hội đồng Giám khảo Hội thi cấp bộ, tỉnh

21.1. Đối với cấp bộ:

Hội đồng Giám khảo do Ban Tổ chức Hội thi cấp bộ quyết định thành lập theo đề nghị của cơ quan trường trực Hội thi.

21.2. Đối với cấp tỉnh:

Hội đồng Giám khảo do Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của cơ quan trường trực Hội thi.

21.3. Thành phần Hội đồng Giám khảo ở bộ, tỉnh gồm các nhà khoa học, các chuyên gia am hiểu các lĩnh vực dự thi.

 

Điều 22: Nhiệm vụ của Hội đồng Giám khảo Hội thi cấp bộ, tỉnh

Nhiệm vụ của Hội đồng Giám khảo Hội thi cấp bộ, tỉnh do Ban Tổ chức Hội thi quy định: Giúp Ban Tổ chức Hội thi trong việc chấm thi, tuyển chọn các giải pháp đề nghị với Ban Tổ chức Hội thi xét trao giải, phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi giải quyết các khiếu nại của tổ chức, cá nhân dự thi (nếu có), báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Giám khảo với Ban Tổ chức Hội thi bộ, tỉnh.

 

Chương IV

Trách nhiệm và mối quan hệ của cơ quan tổ chức hội thi

 

Điều 23: Trách nhiệm của các cơ quan tổ chức Hội thi

23.1. Đối với Hội thi toàn quốc:

23.1.1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- Là cơ quan chủ trì tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc. Phối hợp với các cơ quan tổ chức Hội thi (Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

- Tham gia Ban Tổ chức và Ban Thư ký Hội thi toàn quốc.

- Chỉ đạo cơ quan thường trực Hội thi toàn quốc (Quỹ VIFOTEC), phối hợp với các bộ, ngành và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thi.

- Xem xét và phê duyệt dự toán đề nghị Nhà nước hỗ trợ và quyết toán kinh phí Nhà nước hỗ trợ theo quy định.

23.1.2. Bộ Khoa học và Công nghệ

- Tham gia Ban Tổ chức và Ban Thư ký Hội thi toàn quốc.

- Bố trí kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chi cho sự nghiệp khoa học công nghệ cho Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc trong kế hoạch hàng năm của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc chỉ đạo các Sở Khoa học và Công nghệ, các Vụ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan chủ trì tổ chức Hội thi cấp bộ, tỉnh tham gia Hội thi toàn quốc.

23.1.3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Tham gia Ban Tổ chức và Ban Thư ký Hội thi toàn quốc.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, Công đoàn ngành/bộ, phối hợp với cơ quan chủ trì tổ chức Hội thi cấp bộ, tỉnh tham gia Hội thi toàn quốc.

23.1.4. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Tham gia Ban Tổ chức và Ban Thư ký Hội thi toàn quốc.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phối hợp với cơ quan chủ trì tổ chức Hội thi cấp bộ, tỉnh tham gia Hội thi toàn quốc.

23.2. Đối với cấp bộ, tỉnh:

23.2.1. Đối với cấp bộ:

Vụ Khoa học và Công nghệ, Công đoàn ngành/bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phối hợp với các đơn vị tham gia Ban Tổ chức Hội thi phát động Hội thi, triển khai Hội thi, tổng kết và trao giải.

23.2.2. Đối với cấp tỉnh:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức phát động, triển khai Hội thi, tổng kết và trao giải thưởng.

23.2.3. Căn cứ và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức Hội thi toàn quốc (như quy định tại Điều23.1), bộ, tỉnh quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan tổ chức Hội thi cấp bộ, tỉnh.

 

Điều 24: Mối quan hệ công tác Ban Tổ chức Hội thi các cấp

24.1. Cơ quan chủ trì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tổ chức Hội thi, các bộ, tỉnh tổ chức thực hiện Hội thi.

24.2. Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành cụ thể đối với Cơ quan thường trực Hội thi (Quỹ VIFOTEC), Ban Thư ký Hội thi, Hội đồng Giám khảo và chỉ đạo Ban Tổ chức Hội thi các bộ, tỉnh.

 

Điều 25: Chế độ thông tin báo cáo

- Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ, hướng dẫn Ban Tổ chức Hội thi ở bộ, tỉnh.

- Cơ quan thường trực Hội thi thường xuyên báo cáo với trưởng Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc về tình hình triển khai, tổ chức và kết quả thực hiện Hội thi.

- Ban Tổ chức Hội thi cấp bộ, tỉnh chịu trách nhiệm báo cáo 6 tháng một lần với Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc về tình hình, kết quả thực hiện Hội thi. Trường hợp đột xuất phải báo cáo kịp thời với Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc để phối hợp giải quyết các vướng mắc. Cơ quan thường trực Hội thi cấp bộ, tỉnh báo cáo với Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh về tỉnh hình triển khai, tổ chức và kết quả thực hiện Hội thi.

 

Chương V

Chế độ làm việc của Ban Tổ chức Hội thi

 

Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc, bộ, tỉnh duy trì hoạt động qua các Hội thi, khi cần thiết có thể bổ sung, thay thế nhân sự đảm bảo cho Hội thi hoạt động bình thường; trình tự, thủ tục bổ sung nhân sự thực hiện theo đúng quy định.

 

Điều 27: Chế độ làm việc của Ban Tổ chức Hội thi

Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc, bộ, tỉnh làm việc theo chế độ tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm trước tập thể về nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Quyết nghị của Ban Tổ chức Hội thi các cấp được thông qua khi ít nhất 2/3 thành viên có mặt tán thành.

- Ban Tổ chức Hội thi 6 tháng họp một lần. Ban Thư ký Hội thi 3 tháng họp một lần. Cơ quan thường trực Hội thi có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết phục vụ cho các kỳ họp.

- Các thành viên của Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc, bộ, tỉnh bố trí thời gian đi cơ sở để kiểm tra đôn đốc việc triển khai Hội thi, các giải pháp đoạt giải ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

 

Chương VI

 Khen thưởng, kỷ luật

 

Điều 28: Khen thưởng

Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc, bộ, tỉnh xem xét, lựa chọn các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động tổ chức Hội thi, đơn vị có nhiều giải pháp dự thi, đạt hiệu quả, các tác giả đoạt giải cao, thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo để khen thưởng hoặc đề nghị các cấp khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng.

 

Điều 29: Kỷ luật

Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này, Thể lệ Hội thi và các vi phạm khác làm ảnh hưởng xấu đến kết quả Hội thi, tùy theo mức độ vi phạm, khuyết điểm nặng, nhẹ có các hình thức kỷ luật phù hợp.

 

Chương VII

Điều khoản thi hành

 

Điều 30: Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật đã được các cơ quan tổ chức Hội thi toàn quốc thông qua và có hiệu thi hành kể từ ngày ký. Các quy định khác trái với bản Quy chế này đều bị bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc tổng hợp ý kiến, trình các cơ quan tổ chức Hội thi xem xét sửa đổi cho phù hợp.

 


Bộ khoa học và công nghệ

KT Bộ trưởng

(Đã ký)

 


Lê Đình Tiến

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

 

Đặng Ngọc Chiến

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

KT. Bí thư thứ nhất

(Đã ký)

 

 

Bùi Đặng Dũng

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

KT Chủ tịch

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Hồ Uy Liêm

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng CP, các Phó thủ tướng CP (để báo cáo).

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP.

- Văn phòng Trung ương Đảng

- Văn phòng Chủ tịch nước.

- Văn phòng Chính phủ.

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

- Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi.

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

- Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

- Các tỉnh, thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Quỹ VIFOTEC- Cơ quan thường trực Hội thi STKT toàn quốc.

- Lưu VT Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Lưu VT Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.

- Lưu VT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Lưu VT Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

Tác giả : BBT
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình.