Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Văn bản của Tỉnh
Chương trình hành động số 07-Ctr/TU, ngày 10 tháng 4 năm 2011 của Tỉnh ủy TB V/v thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW

    Ngày 10 tháng 4 năm 2011, BTV Tỉnh ủy TB đã ban hành Chương trình hành động số 07-Ctr/TU V/v thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước".BBT xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chương trình hành động này.

TỈNH UỶ THÁI BÌNH

*
Số: 07- CTr/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
            Thái Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2011

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"

 

Thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng chương trình hành động như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH

Gần 10 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình  ( gọi tắt là Liên hiệp hội) từng bước phát triển về tổ chức và hoạt động; đã tập hợp và đoàn kết trên 130.000 hội viên với 22 hội thành viên và đơn vị trực thuộc, trong đó có 11.107 hội viên có trình độ từ cao đẳng trở lên, 16 GS, PGS Tiến sỹ; 126 thạc sỹ, 535 Bác sỹ chuyên khoa I, II. Liên hiệp hội cũng như các hội thành viên đã phát huy được vai trò tập hợp, huy động sức sáng tạo, tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức  trong tỉnh đẩy mạnh nghiên cứu, phổ biến, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ trí thức và Liên hiệp Hội chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhiều đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ thiếu tính thực tiễn; xã hội hoá các hoạt động khoa học và công nghệ đạt kết quả chưa cao. Liên hiệp hội và các hội thành viên chưa chủ động tập hợp ý kiến của đội ngũ trí thức trong các cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp với các cấp uỷ đảng, chính quyền đề ra các giải pháp khoa học và công nghệ phù hợp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương; chậm triển khai thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Một số hội thành viên có số hội viên đông nhưng chưa mạnh, thiếu cán bộ, hội viên có trình độ khoa học và công nghệ cao.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đến năm 2020, xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần quan trọng đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

- Củng cố và hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội Thái Bình; đảm bảo các điều kiện thuận lợi để Liên hiệp hội và các hội thành viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, cán bộ, hội viên của Liên hiệp hội; nâng cao tính thực tiễn của các kết quả nghiên cứu, ứng dụng và sáng tạo khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống. Phấn đấu đến năm 2013, 100% hội viên sử dụng thành thạo tin học vào trong công tác, đến năm 2015, có 90 % hội viên ở các ngành kinh tế được bồi dưỡng kiến thức phù hợp với chuyên môn đang làm việc.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng đối với Liên hiệp Hội và các hội thành viên .

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền , Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể Chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nói chung và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình nói riêng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là cấp ủy, người đứng đầu cấp uỷ và đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ.

Các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố kiện toàn,phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp hội và các Hội thành viên; phân công cấp uỷ viên phụ trách công tác khoa học - công nghệ Liên hiệp hội và các hội thành viên; định kỳ nghe kết qủa, cho ý kiến về phương hướng hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên.

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Liên hiệp Hội và phát triển hội thành viên, hội viên.

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Đề án củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp hội Thái Bình đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ( báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ vào Quý II năm 2011)

- Hằng năm, Liên hiệp hội xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ hội gắn với quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán bộ các cấp ủy. Phối hợp với các sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin cho các hội viên, trước hết là nắm vững và sử dụng thành thạo tin học trong công việc chuyên môn. Tổ chức tốt hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ nhằm khuyến khích, động viên trí thức có nhiều sáng kiến, giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ áp dụng vào sản xuất và đời sống; phát hiện, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ.

- Củng cố, phát triển các tổ chức hội thành viên trong các ngành, lĩnh vực cơ quan và đơn vị,nhất là các ngành kinh tế, kỹ thuật quan trọng, theo hướng  nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động nghề nghiệp và dịch vụ xã hội. Các tổ chức hội thành viên cần tăng cường đoàn kết, thu hút những cán bộ trí thức tham gia các hoạt động của hội và Liên hiệp hội; phát triển số lượng hội viên; động viên hội viên học tập, nghiên cứu, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của hội và các hội viên, đặc biệt là các hội viên trẻ.

3. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả việc tổ chức quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho phù hợp với đối tượng trí thức. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng quán triệt chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với đất nước, quê hương; không ngừng phát huy tinh thần sáng tạo, hợp tác trong hoạt động khoa học - công nghệ.

- Xây dựng chuyên trang khoa học công nghệ trên Đài truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình; thông qua vịêc liên kết với các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành  trong nước và các tổ chức quốc tế để trao đổi và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; giúp nhân dân ứng dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

- Mở rộng và đa dạng hoá các hình thức hợp tác về khoa học và công nghệ với các cấp, các ngành, doanh nghiệp và các tổ chức khác trong và ngoài nước.

-Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu xây dựng Đề án Giải thưởng Lê Quý Đôn và Đề án Quỹ hỗ trợ sáng tạo khoa học và công nghệ ( Báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ vào quý II  năm 2011); Đề án tuyên truyền, phổ biến kiến thức của Liên hiệp hội Thái Bình vào giai đoạn 2011 - 2015 ( Báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ vào quý IV năm 2011)

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với Liên hiệp hội và các hội thành viên; đầu tư kinh phí và cơ sở vật chất cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước đối với Liên hiệp hội và các hội thành viên; chỉ đạo nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xã hội hoá các hoạt động khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; ban hành  quy định về tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật theo Quyết định số 22/QĐ -TTg, ngày 30/1/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường đầu tư kinh phí và cơ sở vật chất cho Liên hiệp hội bằng nguồn kinh phí của nhà nước kết hợp với việc huy động các nguồn kinh phí xã hội khác. Chỉ đạo Liên hiệp hội phối hợp với  các sở, ngành liên quan khảo sát, lập phương án trụ sở làm việc của Liên hiệp hội Thái Bình và các hội đặc thù khác ( Báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ vào quý III năm 2011)

- Hàng năm, bổ sung thêm từ vốn ngân sách nhà nước cho quỹ hỗ trợ sáng tạo khoa học công nghệ của tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo, tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của từng ngành, địa phương, đơn vị.

2. Ban Cán sự đảng uỷ UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đầu tư kinh phí và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

3. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Chỉ thị 42 -CT/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy.

4. Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình có kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và phản ánh việc thực hiện ở các địa phương, cơ quan và đơn vị trong tỉnh.

4. Liên hiệp hội Thái Bình và các ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai xây dựng các đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động này; định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn;

- Các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể của tỉnh;

- Các huyện, thành ủy,đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

- Các đồng chí  Tỉnh uỷ viên;

- Lưu VP Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Diên

 

 

 

 

Tác giả : BBT
Các tin khác cùng chủ đề
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình.