Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin hoạt động LHH
Liên hiệp Hội tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho các Hội thành viên và đội ngũ chuyên gia.

    Sáng ngày 16/6/2017, Liên hiệp Hội Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho 160 đại biểu thuộc các Hội thành viên và đội ngũ chuyên gia trên địa bàn toàn tỉnh. Ông Lê Hồng Sơn – Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội nghị.
Ông Lê Hồng Sơn – Chủ tịch Liên hiệp Hội thông báo về Quyết định số 898/QĐ-UBND tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, ông Lê Hồng Sơn – Chủ tịch Liên hiệp Hội đã thông báo Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình. Phạm vi điều chỉnh của quy định này là về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Thái Bình đối với các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án, đề án, quy hoạch, kế hoạch, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, về khoa học – công nghệ, giáo dục và đào tạo, về chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn toàn tỉnh.

Cũng tại Hội nghị này, Ths. Lê Thanh Tùng, Phó trưởng Ban tư vấn, phản biện và giám định xã hội -Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trình bày bài giảng về Phân tích và vận động chính sách; một số vấn đề cần lưu ý trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong đó đặc biệt chú ý đến kỹ năng, quy trình và phương pháp thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội tại địa phương.


Các đại biểu được giảng viên giới thiệu về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đa số các đại biểu cho rằng, trong thời gian qua, Liên hiệp Hội Thái Bình đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội; Liên hiệp Hội đã xây dựng được mạng lưới chuyên gia là tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đầu ngành trong tỉnh. Tuy nhiên, số lượng các đề tài, dự án có sự tham gia của hoạt động tư vấn do Liên hiệp Hội chủ trì còn quá ít, chưa sắc nét, cơ chế cho hoạt động này được triển khai và duy trì còn chưa được đảm bảo….Bởi vậy, trong thời gian tới, Liên hiệp Hội cần chủ động đổi mới phương thức hoạt động, bám sát, song hành và chủ động tiếp cận ngay các dự án, đề tài trọng điểm của tỉnh để đề nghị đưa hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trở thành đề mục bắt buộc trước khi dự án, đề tài đó được phê duyệt.

Mục đích của Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho các đại biểu, giúp đại biểu xác định được mục đích và yêu cầu của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB & GĐXH); phương pháp xác định vấn đề cần TVPB & GĐXH, các bước triển khai thực hiện; phân tích thuận lợi và khó khăn trong hoạt động TVPB & GĐXH; chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giữa các tổ chức.. Từ đó, cung cấp thêm cho các cấp, ngành, địa phương những cơ sở, luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ quá trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực hiện các đề án, cơ chế, chính sách, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo. Đồng thời, xây dựng và phát huy tiềm năng đội ngũ trí thức của địa phương; nâng cao năng lực và vị thế của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật và các hội thành viên trong giải quyết các vấn đề thực tiễn phát triển ở các cấp, ngành, địa phương.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị tập huấn


Đại biểu tham gia tập huấn trình bày ý kiến tại Hội nghị
Tác giả : Nguyễn Vân Anh - Trưởng Ban Thông tin LHH
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 6A- Bồ Xuyên - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại: 0227.3740.223/ 3731.947/ 3733.635 Fax:0227.3740.223  Email: