Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin tức - sự kiện
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác dân vận

    Sáng ngày 20/4, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn về kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Thời gian qua, Nghị quyết số 25 đã được phổ biến, quán triệt nghiêm túc, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Các cấp, các ngành đã xây dựng chương trình hành động; cụ thể hóa Nghị quyết bằng các văn bản chỉ đạo và chủ trương, cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được quan tâm và đổi mới hơn, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác tiếp công dân; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nghiêm chỉnh thực hiện đạo đức công vụ, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. 

Thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư; rà soát cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính của mỗi đơn vị so với quy định hiện hành. Toàn bộ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả ở các ban, ngành đều về tập trung tại một đầu mối là trung tâm hành chính công. 

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung hướng về cơ sở, đẩy mạnh tuyền truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được, tập trung vào một số nội dung: việc nắm dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh; kết quả, tác dụng của giám sát, phản biện xã hội; đánh giá niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền; công tác luân chuyển cán bộ; vấn đề bố trí cán bộ làm công tác dân vận; đánh giá thêm việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; những chuyển biến tích cực và kinh nghiệm tâm đắc của tỉnh sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm rõ thêm một số nội dung mà Đoàn kiểm tra quan tâm. 

Liên quan đến vấn đề đánh giá niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Thời gian qua, nhân dân trong tỉnh đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Theo đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, việc đánh giá dựa trên sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhân dân tích cực tham gia hướng ứng vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh (điển hình như: giải phóng mặt bằng các công trình; xây dựng nông thôn mới; đấu nối, sử dụng nước sạch…); người dân hăng hái tham gia các đợt sinh hoạt chính trị lớn như các cuộc bầu cử và thông qua việc thăm dò qua các kênh dư luận xã hội. 

Về kết quả nổi bật của tỉnh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận. Việc công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh được thực hiện theo hình thức thi tuyển, đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công vụ, công chức, được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các tôn giáo trên địa bàn. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là phát huy quyền làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Huy động được sức mạnh tổng thể của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt công tác an sinh - xã hội…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới. Kịp thời bổ sung công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm việc triển khai thực hiện Nghị quyết có tính thống nhất, thường xuyên, hiệu quả. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện Nghị quyết. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217,218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thực tiễn cơ sở. Tiếp tục đổi mới cách thức, phương pháp nắm tình hình nhân dân. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Tác giả : http://baothaibinh.com.vn
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình.